Nasze początki

Koło Łowieckie Hubert w Stąporkowie powstało 27.10.1985 roku z podziału Koła Łowieckiego Lis w Końskich. W wyniku podziału Koło Łowieckie Lis zostało z obwodem nr 3 o powierzchni 4900 ha. a nowopowstałe Koło Łowieckie Hubert przejęło obwód nr 2 o powierzchni 5570 ha, oraz obwód nr 11 o powierzchni 3900 ha. W momencie powstania KŁ Hubert liczyło 23 myśliwych.

Pierwszym prezesem Koła Łowieckiego został kolega Jan Bała, a łowczym Koła kolega Alfred Pastucha. Koło rozpoczęło gospodarkę łowiecką na obwodach o kategorii bardzo słabe. Głównymi gatunkami pozyskiwanymi w latach1985/ 2002 były w zwierzynie drobnej zając i kuropatwa, a w zwierzynie grubej sarna oraz sporadycznie dzik. W latach 80 i 90, w dzierżawionych przez Koło obwodach, licznie występował również cietrzew, na którego do roku 1997 tj. do chwili wprowadzenia całorocznej ochrony gatunkowej tego kuraka,Koło organizowało polowania dewizowe.

W roku 1986 Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o budowie domku myśliwskiego w miejscowości Niekłań Wielki. Koło wygospodarowało własne środki finansowe i rozpoczęto budowę domku. Przy dużym wkładzie pracy własnej członków Koła, budowa została zakończona w roku 1990.  Domek myśliwski służy jako miejsce zebrań Walnego Zgromadzenia oraz innych spotkań związanych z działalnością łowiecką.

 

 

W roku 2005 w wyniku nowego podziału administracyjnego województwa świętokrzyskiego oraz korekty granic obwodów, dotychczasowy obwód nr 2 otrzymał  nowe oznaczenie nr 6, o powierzchni 5066 ha, a obwód nr 11 oznaczenie  nr 17 o powierzchni 3686 ha.

W roku 2012 została przeprowadzona weryfikacja powierzchni dzierżawionych obwodów, która ostatecznie ustaliła wielkość powierzchni obwódów i tak obwód nr 6  pow. 5209 ha w tym pow. leśna 3454 ha, obwód nr 17 pow. 3754, w tym pow. leśna 1447 ha.

Zwierzyna łowna

Na przełomie lat 1990/2000 w granicach dzierżawionych obwodów, stopniowo zaczęło upadać rolnictwo indywidualne i uprawiane dotychczas powierzchnie pól i łąk ulegały stopniowemu przekształceniu w nieużytki. W obecnej chwili, z jednym wyjątkiem wsi Nowy Odrowążek, rolnictwo  indywidualne praktycznie nie istnieje. Zmiany w strukturze rolnictwa oraz objęcie ochroną gatunkową wszystkich drapieżników skrzydlatych, jak również wzrost liczebności lisa ( ogólnopolskie szczepienia lisa przeciwko wściekliźnie ) w znaczny stopniu wpłynęły na zmniejszenie liczebności zwierzyny drobnej. Mimo podjętych przez myśliwych starań mających na celu poprawę warunków bytowania zająca i kuropatwy  nie udało się odbudować ich pogłowia i od roku 2003  Koło zaprzestało całkowicie polowań na te gatunki .

Początek XXI wieku przyniósł systematyczny wzrost liczebności dzików, co przełożyło się na wzrost jego pozyskania. Jeśli w sezonie 2003/2004 pozyskano 2 dziki to już w sezonie 2008/2009 –  22 , a w sezonie 2015/2016 pozyskanie wyniosło 109 sztuk. W sezonie 2017/2018 myśliwi pozyskali 171 sztuk.

Również w przypadku jelenia europejskiego zmianie uległa struktura pozyskania i tak jeśli w sezonie 2001/2002 nie było żadnego pozyskania, to już w latach 2010/2017 średnio corocznie pozyskujemy około 10 sztuk jelenia.

 

 

 

Działalność gospodarcza

Wszyscy członkowie na przestrzeni ponad 30-stu lat działalności Koła, swoim wkładem pracy przyczyniali się do kształtowania łowiska i populacji zwierzyny, która występowała i występuje w dzierżawionych obwodach. Z własnych środków finansowych Koła pochodzących ze składek członkowskich oraz z wpływów za dostarczone tusze do skupu lub wzięte na użytek własny, Koło zagospodarowuje poletka łowieckie. Zakładane i utrzymywane poletka łowieckie wzbogacają bazę żerową, wpływają na kondycję zwierzyny oraz zwiększają pojemność wyżywieniową łowiska. Służą również ograniczeniu szkód jakie zwierzyna łowna wyrządza na polach rolników.

Na obydwu obwodach zagospodarowuje się ponad 5 ha poletek i około 2 ha łąk i pastwisk.

Na ponad trzydziestoletnią działalność Koła Łowieckiego Hubert składają się losy  siedemdziesięciu jeden myśliwych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem tworzyli jego historię oraz wnosili wkład w szerzenie kultury i tradycji łowieckiej w naszym regionie.

Obecnie Koło liczy trzydziestu dwóch członków w tym czterech niemacierzystych.

Od roku 2013 prezesem Koła jest kolega Andrzej Salata, a łowczym Koła kolega Wiesław Piętek.